Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1(Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети.

Дружеството „Фанагория Травел“  ЕООД,  ЕИК:205248076, с данни за контакт: адрес – гр. Пловдив 4000, ул. “Кръстьо Пастухов” 28-30, телефон за връзка 0876 857 884; 0878 681 858, имейл: info@fanagoriatravel.com, носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството „Фанагория Травел“ ЕООД  е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация:

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.
 2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.
 4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
  6. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.
 6. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 7. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 8. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 9. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 10. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
 11. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Фанагория Травел“ ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в застрахователна компания „УНИКА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ №18, тел. (+359 2 )9156 333, застрахователна полица №19225L50006, валидна до 06.03.2020 г.

Пътуващите могат да се обърнат към застрахователна компания „УНИКА“ АД или когато е приложимо, към компетентния орган:

а) Комисия за защита на потребителя:
гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, телефон: 02/93330565, имейл:  info@kzp.bg

б)  Министерството на туризма:  гр София, ул. „Съборна“ № 1, телефон: 02/9046809,
имейл : tourism@tourism.government.bg

ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството„Фанагория Травъл“ ЕООД  .

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.