Декларация за информирано съгласие

Декларация за информирано съгласие

Декларирам,
че доброволно и информирано давам изричното си съгласие на Туроператор ,,Фанагория Травел” ЕООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:
• Сключване на договор за извършване на организирано или индивидуално пътуване, във връзка с изискванията на Закона за туризма (чл. 82 ал.3т.2.);
• Сключване на задължителна застраховка ,,медицински разходи при болест и злополука на туриста”, във връзка с изискванията на Закона за туризма ( чл. 82 ал.9);
• Получаване на информация за организираното или индивидуалното туристическо пътуване, за което се сключва договорът.
Уведомен (а) съм, че:
– Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност (трите имена, адрес, email, телефон за контакт, данни от личния документ, ЕГН);
– Достъп до личните ми данни ще имат: ТО ,,Фанагория Травел” ЕООД, застрахователна компания ,,Уника”АД и контрагенти на туроператора с цел изпълнение на предоставената услуга;
– Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок от 3 месеца от датата на подписване на Договора, съгласно изискванията на Закона за туризма (чл.82 ал. 10), в случаите когато туристическата услуга е извършена в рамките на тези 3 месеца. В случаите, когато туристическата услуга, за която е подписан договора, не е извършена в рамките на тези 3 месеца, или между датата на сключване на договора и датата на провеждане на туристическата услуга остават по-малко от 15 дни, срокът на съхранение на личните ми данни от ТО ,,Фанагория Травел” ЕООД е 1 месец след датата на провеждане на туристическата услуга, на основание на изискванията на чл. 109 от Закона за туризма.
– След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни
• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина
• съставяне на протокол за унищожаването на личните данни.

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
– достъп до личните ми данни
– коригиране (ако данните са неточни)
– изтриване (право ,,да бъда забравен”)
– ограничаване на обработването
– преносимост на личните ми данни между отделни администратори
– възражение срещу обработване на личните ми данни
– жалба до надзорен орган
– да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен
– защита по съдебен ред, в случай че правата ми на субект на лични данни са били нарушени
Запознат(а) съм, че в случай на отказ от моя страна да предоставя необходимите лични данни за сключване на договор и застраховка, Туроператор ,,Фанагория Травел” ЕООД няма да осъществи исканата от мен туристическа услуга.
Съгласен(а) съм, личните ми данни да се съхраняват и използват и след изтичане на задължителния тримесечен срок за други организирани или индивидуални пътувания и за получаване на информация за пътувания. (*ако клиентът не приема последното съгласие, то се изтрива от декларацията, преди разпечатването и подписването й)

Comments

Вашият коментар