Адрес Фанагория

Адрес Фанагория

в гр. Пловдив между “Фанагория Травел” ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив 4000, ул. “Кръстьо Пастухов” 28-30, тел.: 0876 857 884, 0878 681 858, e-mail: info@fanagoriatravel.com, удостоверение за ТО и ТА: РК-01-8033, наричана по-долу ТУРОПЕРАТОР от една страна и от друга страна:

Comments

Вашият коментар